הסכמה לקבלת נתונים ממאגר האשראי

טופס הסכמת לקוח למסירת נתוני אשראי לגביו לנותן אשראי לפי תקנה 5 לתקנות נתוני אשראי, התשע”ח-2017:

פרטי הלקוח:

שם: ……………………… מס’ זהות …………/ מס’ דרכון: ……………………….
ארץ הנפקת הדרכון:……………………… כתובת: ………………………………… 
מצהיר בזה כי אני נותן בזה את הסכמתי לכך שנתוני האשראי לגבי הכלולים במאגר יימסרו ללשכת אשראי לשם עריכת דוח אשראי שיימסר לקרדיט 24 מימון בע”מ, לשם התקשרות בעסקת אשראי או לשם הבטחת קיום העסקה, כמפורט להלן.


עסקת אשראי חדשה (ניתן למלא יותר מערך אחד):
[] מסגרת עובר ושב
[] מסגרת אשראי מתחדשת
[] קו אשראי
[] הלוואה ………………………
[] משכנתה
[] ערבות
הסכמתי זו תעמוד בתוקפה עד תאריך ………………………/ ואם העסקה תצא לפועל עד …………
ולא יאוחר ממועד סיום עסקת האשראי (יש למחוק את המיותר).


עסקת אשראי קיימת:
מספר העסקה אצל נותן האשראי ……………………………_
הסכמתי זו תעמוד בתוקפה עד תאריך ………………………ולא יאוחר ממועד סיום עסקת האשראי.


ידוע לי שנתוני האשראי הכלולים לגביי במאגר כוללים, בין השאר, נתונים לגבי עסקאות אשראי שביצעתי וכן נתונים שונים מכונס הנכסים הרשמי, הוצאה לפועל ובנק ישראל.
שים לב:
נתוני האשראי האמורים יוכלו לשמש את לשכת האשראי גם למתן שירותים לנותן האשראי, לרבות דירוג אשראי או ייעוץ, לתקופה שהוסכמה לעיל, והכל בכפוף לחוק.
מסירת המידע תלויה בהסכמתך, ואין אתה חייב לתת את הסכמתך.

 

אני מאשר/ת                                               לא כרגע